Artikeldatabasen

Formålet med artikeldatabasen er så vidt muligt at gøre alt, hvad Poul Hoffmann har skrevet til aviser, tidsskrifter mv., og som ikke er udgivet i bogform, almindeligt tilgængeligt.

Read More

Bøger af Poul Hoffmann

Poul Hoffmann er forfatter til 45 bøger: 20 skønlitterære (heraf 11 bibelhistoriske romaner) og 25 faglitterære bøger. Mange af bøgerne kan købes i almindelig handel, fordi de løbende er blevet genoptrykt. Andre kan fås antikvarisk.

Read More

DR-interview med Poul Hoffmann

Den 19. marts 1987 brugte Jørgen Thorgaard en hel udsendelse på et interview med Poul Hoffmann. Titlen på udsendelsen var ”Fra døden til livet”, som passer godt med Poul Hoffmanns forståelse af, hvad der ligger i at tro på Jesus og blive frelst.

Read More

Fremtidsforskning

Fremtidsforskning hedder en ny gren af videnskaben, som også er aktiv hos os. Formålet med denne videnskab er vel ikke så meget at prøve på at finde ud af, hvad fremtiden vil bringe som at finde ud af, hvordan menneskeheden bedst sikrer sig mod ubehagelige overraskelser i fremtiden, men Hoffmann gør i denne artikel opmærksom

Read More

Ægte og uægte konflikt

MED BETEGNELSEN den kristne kirke tænkes i det følgende ikke på nogen speciel kirkeorganisation, men på Jesu Kristi Kirke tværs gennem alle organisationer. Prøver man at forestille sig Romerkirken, Den danske Folkekirke, Den apostolske Kirke etc. som en række sammenbyggede skyskrabere på hver 100 etager, nogle tykke og andre tynde, kan man nogenlunde forestille sig

Read More

Jerusalems fred

Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred! Men nu er det skjult for dine øjne. (Luk. 19,42) Vi sad en lille flok mennesker og drak coca-cola i en smøge, der fører ned fra tempelpladsen i Jerusalem til den navnkundige grædemur, som nu skal kaldes vestmuren, fordi jøderne ikke græder

Read More

Undere (VI)

Men er der da noget ondt i videnskabelig forskning? Ja, så vist er der det. Der er nøjagtig lige så meget ondt i videnskabelig forskning som i alt andet på denne faldne jord. Denne verdens fyrste kan bemægtige sig videnskaben, som han kan bemægtige sig alt andet i menneskelivet – politik, seksualliv, kunst. Hvis han

Read More

Undere (V)

Men netop fordi underet i videste forstand har denne centrale placering og næsten altomfattende betydning i kristendommen, er det blevet bydende nødvendigt at tage hele det spørgsmål op til ny besindelse i dag, hvor et af den store vildlednings mest markante udslag jo er, at man mange steder – endog i visse lejre, der regnes

Read More

Undere (IV)

Der tales jo i nutiden ofte om undere på en mildest talt noget omfattende måde, ligesom så mange andre kristne grundbegreber har faet en så vid og tankeløs anvendelse i den moderne afkristnede verden, at de udvandes til ukendelighed, med ordet kærlighed i spidsen – når først en serie pornografiske bøger kan udkomme under fællestitlen

Read More

Undere (III)

I virkeligheden er det nok sådan, at alle Ny Testamentes undere og de fleste af Gamle Testamentes med rettest forstås under det synspunkt: Livets rige, der bryder ind på vor af dødsriget besatte jord. Livets love, der træder i kraft i stedet for dødens. Det gælder også et tilfælde som vandringen på søen, der ved

Read More

Undere (II)

Når vi i daglig tale bruger ordet undere, er vi jo tilbøjelige til at tænke på den særlige form for Guds handlen i verden, hvor han handler på trods af de i almindelighed gældende naturlove, altså netop hvor der sker noget »overnaturligt«. Men hvis vi tror, at det er den eneste form for ægte undere,

Read More

Undere (I)

Hensigten med de følgende sider er ikke at give en mere eller mindre udtømmende behandling af begrebet undere, men blot at pege på nogle omstændigheder, der til skade for troen, håbet og kærligheden ofte bliver overset i dagens debat om spørgsmålet. At der ikke kan blive tale om at gå systematisk til værks inden for

Read More

En ener blandt folkene

Engang, fortæller man, spurgte Frederik den Store sin kammertjener, om han kunne nævne ham et bevis på Guds eks­istens, og fik omgående det svar: “Jø­derne, Deres majestæt!” Hvad der end kan indvendes mod en bevisførelse på dette område: denne replik har til dato trodset alle indvendinger og gang på gang vist sin aktualitet, også i

Read More